This text is replaced by the Flash movie.
Dla zarządzających nieruchomościami, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wykonujemy:
 • okresowe kontrole (co najmniej raz w roku) polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a pr. bud.), obejmujące w szczególności;
  • stan techniczny zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa),
  • stan techniczny elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
  • stan techniczny elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych,
  • stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku,
  • stan techniczny urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
 • okresowe kontrole (co najmniej raz w roku) polegające na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane)
 • okresowe kontrole (co najmniej raz w roku) polegające na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane)
 • okresowe kontrole (co najmniej raz na 5 lat) polegające na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, jak również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)
 • oceny techniczne wykonawstwa robót remontowych
 • oceny stanu technicznego instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • prowadzenie książek obiektów, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 • doradztwo w sprawie obowiązków Właścicieli Budynków Mieszkalnych w świetle obowiązujących przepisów.
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl