This text is replaced by the Flash movie.
Zakres naszej działalności obejmuje także sporządzanie kompletnych dokumentacji przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych, w tym dla inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (programy PHARE, SAPARD, ZPORR).

Dokumentacja przetargowa do zamówień publicznych sporządzana jest w formie pisemnej oraz elektronicznej i swoim zakresem obejmuje:


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wykonaną w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, wzór umowy o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych, załączniki:
  • formularz ofertowy
  • oświadczenia wykonawcy
  • wykaz zrealizowanych robót
  • wykaz kadry przewidzianej do wykonania zamówienia
  • wykaz niezbędnego sprzętu do zrealizowania inwestycji
  • przedmiary robót
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót itd.

W uzasadnionych przypadkach aktualizujemy i uzupełniamy dokumentacje projektowo-kosztorysową w zakresie przedmiarów robót, uszczegółowienia zakresu prac budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Dokumentacje przetargowe dla zadań współfinansowanych przez Unię Europejską sporządzamy zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręcznikach procedur obowiązujących dla programu, w ramach którego realizowana jest inwestycja.
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl