This text is replaced by the Flash movie.
Oferowane przez Spółkę prace dokumentacyjno-przygotowawcze planowanych inwestycji obejmują:

  • przygotowanie materiałów (charakterystykę sposobu zagospodarowania terenu oraz zabudowy, mapy zasadnicze z naniesionym terenem inwestycji, wykazy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości na których lokalizowane będą inwestycja oraz sąsiadujących, wstępne warunki techniczne dostawców mediów itp.) oraz kompletowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem tej decyzji,


  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie prac projektowych inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

  • nadzór nad pracami projektowymi oraz analizowanie dokumentacji projektowej w zakresie jej kompletności i przydatności do realizacji oraz zastosowanych rozwiązań projektowych,

  • przygotowanie wniosku (projekty budowlane wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z umowami cywilno-prawnymi użyczenia terenu, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itp.) i uzyskanie administracyjnej decyzji pozwolenia na budowę.
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl