This text is replaced by the Flash movie.
Pełnimy nadzory inwestorskie w podstawowych branżach, tj. budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, a także innych, w zależności od charakteru realizowanej inwestycji i wymagań stawianych przez Inwestora.

Zakres prac w ramach pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego, prócz sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w zakresie określonym art. 25 ÷ 27 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:


 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • nadzór nad pracami projektowymi i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie,
 • uczestniczenie w naradach technicznych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,
 • podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową i terminową realizację prac budowlanych,
 • rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby
 • zaciąganie opinii projektanta bądź rzeczoznawcy,
 • kontrolowanie jakości wykonanych prac budowlanych,
 • współpracę z jednostką projektową i wykonawcą w okresie realizacji inwestycji,
 • podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych i sprawozdawczości,
 • dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego inwestycji,
 • zgłoszenie zakończenia robót do nadzoru budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • egzekwowanie kar umownych i obsługę okresu gwarancyjnego.
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl