This text is replaced by the Flash movie.
Kompleksowa obsługa z zakresu realizacji obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej obejmuje wszystkie obowiązki i czynności ciążące na Inwestorze w procesie inwestycyjnym, w tym w szczególności:

  • załatwianie wszelkich spraw formalno-prawnych, związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskanie prawa do dysponowania terenem, pozwolenie na budowę)
  • wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,
  • przeprowadzenie przetargu na roboty i wybór wykonawcy robót,
  • prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z ustawą Prawo budowlane i dokonywanie rozliczeń finansowych,
  • rozliczenie materiałowo-finansowe wykonawców robót i inwestycji,
  • reprezentowanie Inwestora w rozstrzyganiu wszelkich sporów powstałych w trakcie realizacji inwestycji, o ile zachodzi taka potrzeba,
  • zgłoszenie zakończenia robót budowlanych i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu,
  • przekazanie Inwestorowi obiektu budowlanego do użytku,
  • obsługa gwarancyjna zrealizowanej inwestycji.
O firmie  |  Oferta  |  Realizacje  |  Zespół  |  Referencje  |  KontaktCentrum Zastosowań Informatycznych © 2007 | czi.com.pl